Revízia rozvodov plynu

Profesionálna kontrola a revízia rozvodov plynu a zapojených zariadení.

ALEBO NÁM ZAVOLAJTE 0918 857 407
Revízia rozvodov plynu

Pre bezpečnosť Vášho domu, Vás aj Vašej rodiny.

Predchádzate možným požiarom alebo otrave CO2.

Pre prípad poistnej udalosti

Pri poistných udalostiach je revízna správa prvý doklad, ktorý predkladáte poisťovni.

Za technický stav rozvodov plynu je zodpovedný majiteľ.

Pri prevode alebo prechode vlastníctva budovy je majiteľ domu povinný odovzdať poslednú správu z kontroly novému vlastníkovi.

Je to Vaša zákonná povinnosť.

Termín – 1x za 3 roky - Vykonanie revízie / odbornej skúšky / plynového rozvodu
Termín – 1x za 6 rokov - Vykonanie revízie / odbornej prehliadky / plynového spotrebiča
Termín – 1x za rok - Vykonanie revízie / odbornej skúšky / plynového spotrebiča

V cene služby

  • Kompletná kontrola rozvodov
  • Kontrola tesnosti rozvodov plynu, spojov, uchytení, náterov
  • Preverenie funkcie regulačných a bezpečnostných prístrojov a armatúr
  • Kontrola prívodu spaľovacieho vzduchu a vetrania priestoru
  • Vystavenie správy z kontroly do 30 dní od vykonania kontroly

Odpovedáme na Vaše otázky

Bežný človek nemá možnosť odhaliť akýkoľvek únik plynu, nakoľko je plyn bez zápachu. Dokáže ale napáchať fatálne škody, vrátane výbuchov a požiarov. Preto je pevne stanovená zákonom a jej význam je v prvom rade bezpečnosť Vás, Vášho majetku a Vašej rodiny.
Prehliadku zariadení vo Vašej domácnosti vykoná revízny technik, tým, že zabezpečí ich bezporuchovú prevádzku. Revízia zahŕňa dôkladnú prehliadku plynovodu a plynových spotrebičov. V prípade potreby následne odstraňuje zistené nedostatky.